گزارش وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در آستانه‌ی سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات

گزارش وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در آستانه‌ی سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات

برنامه‌ی ایکس اسپیس ویژه به مناسبت سوم می

  برنامه‌ی ایکس اسپیس ویژه به مناسبت سوم می، روز جهانی آزادی مطبوعات از سوی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان...

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان (AJSO) نهادیست که برای خبرنگاران و کارمندان رسانه های افغانستان کار می‌کند، آنهایی که جان‌های‌شان را برای دفاع از آزادی بیان این کشور قربانی کردند و زندگی شان را وقف این مسیر کردند.

Our Partners