ماموریت

حمایت و دفاع از آزادی بیان، آزادی رسانه­‌ها و حقوق خبرنگاران افغانستان در داخل و خارج از کشور.