ژورنالیزم و جنسیت

“مبارزه برای آموزش: دیدگاه‌ خبرنگاران زن افغان!”

مبارزه برای آموزش؛ عنوان برنامه‌ای بود که از سوی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، نهاد بانوان کانادا برای بانوان افغانستان ...

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان کمیته حمایت از خبرنگاران زن

پس از سقوط جمهوریت، رسانه‌ها، جامعه مدنی و حقوق بشر درافغانستان متحمل خسارات اساسی شده است. در بیستمین سال دولت ...