مقاله های علمی

اهمیت و ضرورت نیازسنجی در مورد خبرنگاران افغانستان

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، با افتخار ابراز می‌دارد که یافته‌های نیازسنجی خود را که در جنوری 2024 انجام شده‌است ...

سواد تبلیغاتی چیست؟ بررسی ابعاد سواد تبلیغاتی

چكیده هدف اصلی مقاله، توسعه مفهوم سواد تبلیغاتی و ارائه الگوی سواد تبلیغاتی است، این الگوی جدید در پژوهش تبلیغات، ...
/ گزارش های علمی, چه

گزارشگری صلح و جنگ چیست؟

از يک نظر، گزارشگری صلح به اين مفهوم است که گزارشگر و  ویراستار به اين انتخاب فکر و توجه کنند ...
/ گزارش های علمی, چه

استفاده از رسانه‌های اجتماعی در مبارزات سیاسی انتخابات پارلمانی افغانستان در سال 2018

این مطالعه چگونگی و چرایی استفاده نامزدهای انتخابات پارلمانی 2018 افغانستان از رسانه‌های اجتماعی را به‌عنوان ابزار مبارزات سیاسی بررسی ...
/ گزارش های علمی, چه