چشم انداز

مالکیت اطلاعات متعلق به مردم است. مردم افغانستان حق دارند به موقع به اطلاعات درست و موثق دسترسی داشته باشند.