اهداف

  • دادخواهی از آزادی بیان و آزادی رسانه‌­ها در افغانستان
  • دادخواهی از آزادی اطلاعات در افغانستان
  • دادخواهی از حقوق خبرنگاران افغانستان
  • حمایت از خبرنگاران زن و کارشناسان رسانه­‌ای
  • ایجاد و تقویت ارتباط حرفه‌ای میان خبرنگاران افغانستان در سراسر جهان
  • آموزش خبرنگاران و کارکنان رسانه­‌ها با آخرین مهارت­‌های حرفه­‌ای، به ویژه روزنامه‌­نگاران زن و کارمندان رسانه­‌ها.