موخې

  • په افغانستان کې د بیان او د رسنیو ازادۍ لپاره عدالت غوښتنه
  • په افغانستان کې د اطلاعاتو ازادۍ لپاره عدالت غوښتنه
  • د افغان خبریالانو د حقونو لپاره عدالت غوښتنه
  • د ښځینه خبریالانو او د رسنیو د کارپوهانو ملاتړ
  • په ټوله نړۍ کې د افغان خبریالانو ترمنځ د مسلکي یا مهارتي اړیکو رامنځته کول او پیاوړي کول
  • خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ته د وروستي مسلکي او یا حرفوي مهارتونو روزنه