له موږ سره اړیکي

 

په لاندې آدرسونو مونږ سره اړیکه ونیسئ::

اجرایویي ټیم:
official@ajso.org
+491787625102

د عمومي معلوماتو لپاره اجرایه څانګې سره اړیکه ونیسئ:

فرشته همتی
freshta.hemmati@ajso.org
+1 (782) 377-7263

د مطبوعاتو له څانګې سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ:

حسینا شیرزاد
hasina.shirzad@ajso.org
+4794451081