مونږ ولې کار کوو؟

AJSO په بېړنۍ توګه افغانستان کې د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ د دفاع لپاره رامنځته شوی دی. اوس د ډیموکراسۍ، د بیان ازادۍ او د رسنیو د ودې په برخه کې له دوو لسیزو پرمختګونو وروسته وضعیت بدل شوی دی. د ډېرو ژورنالیستانو د وتلو او د رسنیو له تړل کیدو سره، AJSO په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو او د بیان ازادۍ بیارغونې ته ژمن دی. دغه سازمان له ننګونو سره د مبارزې او د بشري حقونو د خوندیتوب په موخه، خبریالانو او په ځانګړې توګه په ښځو تحمیل شويو سختو شرایطو سره مخالفت کوي.