لید

اطلاعات د خلکو ملکیت ګڼل کېږي. د افغانستان خلک حق لري چې په وخت سره کره او باوري اطلاعاتو ته لاس‌رسی ولري.