چه

ارسال نامه‌یی با امضای ۶۰۰ خبرنگار افغانستان به دفتر سرمنشی سازمان ملل متحد

با ابتکار سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، نامه‌ی سرگشاده‌ای درباره وضعیت اسفناک آزادی بیان و چالش‌های خبرنگاران در افغانستان نگاشته ...

چالش‌های خبرنگاران افغانستان در سال ۲۰۲۲ زیر حاکمیت طالبان؛

عنوان برنامه‌‌‌ای است که از سوی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با حضور بانو نجیبه ایوبی مسئول پیشین کلید گروپ، ...

تصمیم گیری اخلاقی در خبرنگاری و جایگاه آن در حقوق خبرنگاران

برگرفته از رهنمود آزاد خبرنگاری کارکنان برخی دفاتر خبری، ازافرادی که در رأس هستند تا رتبه های پایین تر دچار ...
/ حقوق خبرنگاران, چه

اصول اخلاقی و قانون در خبرنگاری

برگرفته از رهنمای آزاد خبرنگاری اگر قدرت به مانا توانایی تأثیرگذاری بر دیگران باشد، مطبوعات آزاد قدرت بیاندازهای دارند. در ...
/ حقوق خبرنگاران, چه

سواد تبلیغاتی چیست؟ بررسی ابعاد سواد تبلیغاتی

چكیده هدف اصلی مقاله، توسعه مفهوم سواد تبلیغاتی و ارائه الگوی سواد تبلیغاتی است، این الگوی جدید در پژوهش تبلیغات، ...
/ گزارش های علمی, چه