“مبارزه برای آموزش: دیدگاه‌ خبرنگاران زن افغان!”

مبارزه برای آموزش؛ عنوان برنامه‌ای بود که از سوی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، نهاد بانوان کانادا برای بانوان افغانستان و نهاد ائتلاف آزادی با حضور رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور بانوان، هیتر مکفرسون، عضو پارلمان کشور کانادا، فرشته همتی، مسوول اجرایی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، شکوفه دانش، گزارش‌گر گلوبل نیوز و وحیده احمدی خبرنگار افغان از افغانستان، به گونه آنلاین برگزار شد!
سخنرانان هرکدام پیرامون وضعیت اسف‌بار بانوان در افغانستان معلومات داده از برنامه‌های شان بخاطر بهبود وضعیت و فشار بر حاکمان افغانستان سخن راندند!
اشتراک کنندگان ضمن اینکه محرومیت بانوان را از آموزش، اشتغال، فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی غیر قابل قبول خواندند از حاکمان فعلی، سازمان‌های حامی و حقوق بشری جدا تقاضا نمودند که در زمینه رفع محدودیت‌های مختلف برای بانوان به ویژه محدودیت‌های آموزشی و اشتغال از تمام ابزارهای لازم استفاده کنند.
اشتراک کنندگان این برنامه، حضور مهمانان مطرح و موثر را مفید ارزیابی نموده از برگزار کنندگان تقاضا نمودند تا بستر چنین گفتمان‌های را بیشتر مساعد سازند. بانوان خبرنگار، باتوجه به شناخت عمیق از وضعیت، اثرات ناگوار این محرومیت‌ها و محدودیت‌ها را وخیم توصیف نمودند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از چندی به اینسو برنامه‌های دادخواهی را در زمینه‌های مختلف به ویژه در حوزه دادخواهی برای خبرنگاران، آموزش و حقوق بشری را برگزار نموده و صدای مردم خویش در انظار بین المللی گردیده است.