‎توییتر سپیس ویژه سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی مطبوعات

‎توییتر سپیس ویژه سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی مطبوعات را فردا ساعت ۸ و ۳۰ شب به وقت افغانستان، شنوا باشید!

https://twitter.com/i/spaces/1jMJgLOMNymxL