رهنمای مصوونیت برای ژورنالیستان افغان

افغانستان از جملهٔ خطرناکترین کشور ها برای ژورنالیستان به شمار می رود. بر بنیاد اطلاعاتی که سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۶ به نشر رسانده، بعد از سوریه، افغانستان خطرناکترین کشور برای ژورنالیستان در این سال بوده است. در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۴ تن از ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها در افغانستان، جان های شان را از دست دادند. در همین سال در حدود ۱۵۰ رویداد خشونت بار در برابر ژورنالیستان و کارمندان رسانه از سوی نهاد های حامی و صنفی ژورنالیستان افغان، ثبت شده است.

ازماه جنوری الی اکتوبرسال ۲۰۱۷ نیزوضعیت ایمنی ژورنالیستان ورسانه ها بهبود نیافته است و بربنیاد آماری که نهاد های حامی و صنفی ژورنالیستان افغان، پخش کرده اند رقم خشونت در برابر ژورنالیستان افزایش چشم گیر، داشته است. کمیتهٔ مصوونیت خبرنگاران افغان در گزارش شش ماه اول سال ۲۰۱۷ میلادی ۷۳ مورد خشونت در برابر ژورنالیستان وکارکنان رسانه یی را درکشور ثبت نموده است که از این میان ۱۰ مورد قتل ژورنالیستان، می باشد. اما نی /حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، آمار خشونت در برابر ژورنالیستان ورسانه ها را در ده ماه سال ۲۰۱۷ میلادی ۹۵ مورد ثبت نموده است که ازاین میان ۱۱ مورد قتل می باشد.

ناامنی ها و گسترده گی حمله های تروریستی، ضعف نهاد های مجری قانون، حضور گروه هایی که به انجام جرایم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر مشغول اند، مافیای غصب زمین، عوامل فساد اداری ، حضور زورمندان محلی و نفوذ محافظه کاران دینی از اسباب اصلی وجود و افزایش خشونت در برابر ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها در افغانستان به شمار می روند. در کنار نبود مصوونیت جانی برای ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها در افغانستان، تأمین مصوونیت جنسیتی نیز از نگرانی ها و چالش های اصلی حرفهٔ خبرنگاری در این کشور است.

ژورنالیستان زن در افغانستان در کنار عدم مصوونیت جانی با تعصب جنسیتی و آزار و اذیت جنسی در محیط کاری، رو به رو استند. در کنار تلاش های دیگری که برای رفع مشکلات ذکر شده، نیاز است، تدوین یک رهنمود که بتواند آگاهی ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها را در زمینهٔ چگونگی اقداماتی که آنان، خود بتوانند برای تأمین مصوونیت جانی، شغلی و جنسیتی خود به کار ببندند یا از مدیران و گرداننده گان رسانه های خود بخواهند که چاره سنجی های لازم را روی دست بگیرند، یک ضرورت عمده، محسوب می شود. اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان، با استفاده از منابع داخلی و خارجی، رهمنودی را در این زمینه، تدوین کرده و به نشر می رساند که انتظارمی رود با پخش گستردهٔ آن، مورد استفادهٔ ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها قرار بگیرد.

پیش از این نیز رهنمود های مشابه از سوی نهاد های داخلی و خارجی پخش شده است که در واقع از سوی نهاد های بین المللی حمایت از آزادی بیان و ژورنالیستان و رسانه ها تدوین گردیده؛ اما از آنجاکه مخاطب آن ژورنالیستان در سرتاسر دنیا بوده اند، در برخی موارد به جزئیات مشخصی که ژورنالیستان افغان به آن نیاز دارند، پرداخته نشده و گاهی هم، مسایلی در آن آمده است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی که ژورنالیستان افغان در آن فعالیت دارند، به درد بخور نیست. در این رهنمود سعی می شود، همهٔ مسایل با مخاطبان اصلی) ژورنالیستان و کارمندان رسانه های افغانستان ( مطرح شود.

این رهنمود به گونه ای طراحی شده که هر ژورنالیست یا کارمند رسانه به ساده گی بتواند، آن را با خود داشته باشد. که از سوی » رسانه « رهنمود حاضر به همکاری دفتر انترنیوز ،در چهارچوب برنامهٔ ادارهٔ همکاری های بین المللی ایالات متحد امریکا، تمویل می شود، آماده شده و در اختیار ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها در افغانستان، قرار داده می شود. برای کسب معلومات بیشتر میتوانید به فایل پی دی اف که در زیر قرار گرفته است رجوع کنید.

 

رهنمای مصوونیت برای خبرنگاران افغانستان